Radiochemical Catalog


[return to catalog index]

3,4-Dihydroxyphenylethylamine, [8-14C]

Specific Activity

  • mCi / mmol
  • GBq / mmol
  • >40
  • >1.48

Catalog Number

  • VC 399

Alternate Names

  • Dopamine
  • 3-Hydroxytyramine