Radiochemical Catalog


[return to catalog index]

Dopamine, [phenyl-2, 5, 6-3H]

Specific Activity

  • Ci / mmol
  • TBq / mmol
  • 30 - 60
  • 1.11 - 2.22

Catalog Number

  • VT 128

Alternate Names

  • 3,4-Dihydroxyphenylethylamine