Radiochemical Catalog


[return to catalog index]

N-Tosyl-L-phenylalanine chloromethylketone, [tosyl, methyl-14C]

Specific Activity

  • mCi / mmol
  • GBq / mmol
  • 40 - 60
  • 1.48 - 2.22

Catalog Number

  • VC 157

Alternate Names

  • TPCK